Statut

1. Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży, i dorosłych (w tym seniorów), inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności kulturalno-sportowej w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).
2. Pomoc dzieciom, młodzieży, rodzinom w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnej.
3. Zrzeszenie osób zainteresowanych powstawaniem, prezentowaniem i promocją nowych idei i form kreacji i ekspresji artystycznej, kulturalnej i sportowej.
4. Promocja różnych form artystycznych oraz pozyskiwanie funduszy na zakup strojów i elementów scenicznych dla form wystawianych przez stowarzyszenie.
5. Promowanie talentów artystyczno-sportowych i pomoc w ich rozwijaniu.
6. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
7. Upowszechnianie i promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Ochrona i promocja zdrowia i zdrowego stylu życia fizyczno-psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów).
9. Zapobieganie patologiom społecznym poprzez krzewienie kultury fizycznej i sportu.
10. Promocja miasta kołobrzeg, gminy i powiatu, województwa zachodniopomorskiego w kraju i za granicą.